CityShop.gr  
 Το καλάθι είναι άδειο
Στο Καλάθι   Ταμείο
 

Ασφάλιση κινητών και Tablet

Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών προσφέρουμε τη δυνατότητα αγοράζοντας μια συσκευή τηλεφώνου ή Tablet απο το κατάστημά μας να μπορείτε να θωρακίσετε την αγορά σας επιλέγοντας την ασφάλιση της συσκευής σας σε έναν απο τους μεγαλύτερους οίκους ασφάλισης.

 

                                 

 

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Συσκευών Κινητών Τηλεφώνων και Tablet, σύμφωνα με το ομαδικό ασφαλιστήριο περιουσίας 11586635.

Το παρόν περιγράφει τις καλύψεις και τους βασικούς όρους του ομαδικού ασφαλιστηρίου περιουσίας, όλοι δε οι όροι και προϋποθέσεις της ασφάλισης αναφέρονται στο υπ’ αρίθμ: 11586635 Ασφαλιστήριο Περιουσίας που έχει συνάψει με τη Generali HELLAS Α.Α.Ε. η IQ INSURANCE QUALITY ΕΠΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσμίως. Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται το Πιστοποιητικό Ασφάλισης.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Δικαιούστε συμμετοχής στην ασφάλιση εάν :
• Είστε άνω των 18 ετών
• Εάν έχετε στη κυριότητά σας κινητό τηλέφωνο και/ή tablet καινούργιο ή αγορασμένο έως 1 μήνα πριν από την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Ασφάλισης.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισμένους κινδύνους:

- ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
- ΚΛΟΠΗ
- ΛΗΣΤΕΙΑ
- ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet)

- ΝΕΡΑ, καλύπτεται η ασφαλιζόμενη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείοΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ:


ΚΑΛΥΨΗ: Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.


ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισμένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το Πιστοποιητικό Ασφάλισης.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


►   ΚΛΟΠΗ / ΛΗΣΤΕΙΑ
Ο κίνδυνος της Κλοπής µε Διάρρηξη ή Ληστείας παρέχεται µε την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσημων νόμιμων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρμόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνομία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου στο εξωτερικό, τα προσκομιζόμενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.


►   ΚΛΟΠΗ θεωρείται η μετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασμένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισμένων αντικειμένων ή πρόκληση ζημιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου ή εξόδου.


- Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασμένο χώρο.

 

►   ΛΗΣΤΕΙΑ θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισμένων αντικειμένων µε χρήση βίας ή µε απειλή χρήσης βίας κατά του Ασφαλισμένου, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει νόμιμη γραπτή αναγγελία του γεγονότος στις Αρμόδιες Αρχές (δηλαδή Ελληνική Αστυνομία).


►  ΝΕΡΑ, καλύπτεται η ασφαλιζόμενη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο. Εξαιρούνται ζημιές από υγρασία, εφίδρωση, ιδρώτα, ατμό. Διευκρινίζεται επίσης ότι η απώλεια του κινητού ή tablet και η μη ανεύρεση του εντός θάλασσας, λίμνης, ποταμού δεν καλύπτεται.

 

►   ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΤΥΧΑΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ)
Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet". Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου και ζημίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόμιμα τιμολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγμένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισμένου αντικειμένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.

 

►   Η κάλυψη παρέχεται για ένα ζημιογόνο περιστατικό καθ'όλη τη διάρκεια του πιστοποιητικού.

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500,00 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο.
 
ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: Αξία αγοράς (σύμφωνα µε τιμολόγιο/ απόδειξη) ως καινουργές.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισμένο καταναλωτή / αγοραστή, µε τις εξής προϋποθέσεις:
- Υποβολή σχετικής Δήλωσης Ζημιάς στη GENERALI μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία της ζημίας:
- Αντίγραφο Τιμολογίου / Απόδειξης αγοράς
- Πρωτότυπο Τιμολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων
- Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης
- Αντίγραφου Δελτίου Συμβάντος από τις Αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) ή Νερών.


ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ασφαλιστική σας κάλυψη έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και για 12 μήνες με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο είναι καινούργιο ή αγορασμένο έως 1 μήνα πριν από την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Ασφάλισης και έχει αγοραστεί αποκλειστικά εντός της χρονικής περιόδου.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση µε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και µόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ημερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης µε επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα.


ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερμηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και μη επιστρεπτέο.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόμιμο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους του Πιστοποιητικού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε µε την:
IQ INSURANCE QUALITY ΕΠΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
Εμμανουηλίδου 1 & Πειραιώς 66-68, Νέο Φάληρο, 18547, Πειραιάς
Τηλ: 2115004000 & E-mail: info@iqbrokers.gr

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
H αναγγελία ζημιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:, τηλ.: 210 8096100 και email: info@generali.gr

 

Φόρτωση...